Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

betreffende de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en Duo vertaalburo, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Maastricht.

1. Onder 'opdrachtgever' wordt verstaan de persoon of het bedrijf waardoor de opdracht tot het maken van een vertaling wordt verstrekt. Onder 'opdrachtnemer' wordt verstaan het vertaalburo Duo vertaalburo. Onder 'vertaler' wordt verstaan een medewerker van Duo vertaalburo dan wel een derde aan wie Duo vertaalburo de opdracht tot het vervaardigen van de vertaling uitbesteedt. Onder 'vertaling' wordt verstaan een tekst die vertaald, gecorrigeerd of geschreven is of moet worden.

2. Wanneer tussen opdrachtnemer en opdrachtgever afspraken bestaan die over een 'dag' of 'dagen' gaan, dan wordt hiermee, tenzij anders is overeengekomen, bedoeld een dag of dagen die niet een zaterdag, een zondag, een feestdag, of 'tussendag' zijn. Een 'tussendag' is een dag die valt tussen dicht opeen vallende feestdagen of tussen een feestdag en een weekend.

3. Wanneer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer afspraken bestaan die gaan over een 'uur' of 'uren', dan wordt hiermee bedoeld een uur of uren die vallen binnen de normale kantooruren.

4. Wanneer de opdrachtgever niet uitdrukkelijk een afleveringsdatum heeft afgesproken, heeft de opdrachtnemer het recht de tijd waarbinnen de overeenkomst door hem zal worden uitgevoerd, zelf naar redelijkheid te bepalen.

5. Wanneer er tussen opdrachtgever en opdrachtnemer afspraken zijn over een prijs 'per woord', dan wordt hiermee bedoeld het aantal woorden, getallen etc., in de ruimste zin, van de tekst in de brontaal.

6. Opdrachtnemer is gerechtigd om de vertaling te laten verrichten door een vertaler die door opdrachtnemer gekozen kan worden, tenzij anders is overeengekomen.

7. Indien opdrachtgever de vertaling wegens onvolkomenheden in de vorm of in de tekst daarvan onaanvaardbaar acht, dan dient opdrachtgever de opdrachtnemer de kans te geven om binnen redelijke tijd de nodige verbeteringen aan te brengen.

8. Opdrachtgever is gerechtigd om een vertaalopdracht in te trekken, maar is dan wel gehouden de reeds gemaakte kosten, in de ruimste zin, te vergoeden

9. Eigendom en auteursrecht van de verrichte vertaling gaan pas over op de opdrachtgever nadat deze de declaratie volledig heeft betaald.

10. De aansprakelijkheid is in alle gevallen uitsluitend beperkt tot de factuurwaarde exclusief BTW van het reeds gefactureerde. Behalve in geval van opzet of grove schuld is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever als gevolg van enig gebrek van de vertaling. Ziekte van de vertaler bevrijdt opdrachtnemer en vertaler van iedere aansprakelijkheid. Iedere vorm van aansprakelijkheid van opdrachtnemer vervalt in ieder geval na verloop van drie maanden na aflevering van de vertaling. 

11. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies, vernietiging of beschadiging van toevertrouwde manuscripten, documenten, papieren, boeken, etc. Verzending geschiedt steeds voor rekening en voor risico van de opdrachtgever.

12. Declaraties worden toegezonden nadat de opdracht of vertaling is afgerond en afgeleverd, en dienen binnen 30 dagen na dagtekening te worden voldaan. Bezwaren tegen een declaratie dienen, onverlet de verplichting tot tijdige betaling, binnen 30 dagen na verzending van de declaratie schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend.

13. Bij niet betalen binnen artikel 12 genoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Opdrachtnemer heeft het recht om opdrachtgever wettelijke rente over het bedrag van de declaratie in rekening te brengen, vanaf het moment van in verzuim tot het moment van betaling. Tevens heeft opdrachtnemer het recht om alsdan alle invorderingskosten in en buiten recht in rekening te brengen, welke kosten op voorhand worden gefixeerd op 15% van het declaratiebedrag met een minimum van € 40,- voorzover althans de werkelijke kosten dit bedrag niet overschrijden.

14. Opdrachtnemer zal alle aan haar toevertrouwde documenten met uiterste vertrouwelijkheid behandelen en strikte geheimhouding van hun inhoud betrachten.

15. Opdrachtnemer zal op generlei wijze zichzelf of derden bevoordelen door gebruik te maken van wat bij de uitvoering van de werkzaamheden te zijner kennis of ter kennis van zijn personeel komt.

16. Opdrachtgever stemt uitdrukkelijk in met het opnemen van (persoons)gegevens van gebruikers in de persoonsregistratie van opdrachtnemer voor doeleinden van administratie en beheer. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, behoudens in de gevallen wanneer opdrachtnemer hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. Opdrachtnemer is als ‘bewerker’ (“verwerker”) in de zin van de Wbp en de AVG, verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door Duo noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de overeenkomst.

17. Voor alle overeenkomsten en geschillen geldt het Nederlands recht en is de rechter te Maastricht bevoegd.